image

วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

กิจวัตรประจำวัน

 

ญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาใช้สถานที่ของวัดเขาวงเพื่อปฏิบัติธรรมและเจริญพระกรรมฐาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขจึงขอความร่วมมือญาติโยมทั้งหลายดังนี้

๑. เมื่อมาพักปฏิบัติธรรมต้องรักษาศีล๕ หรือ ศีล๘ ให้ครบถ้วนและรักษากรรมบถ๑๐ *รวมเข้าไปด้วย


๒. ต้องร่วมกันทำกิจวัตรของสำนัก

รายละเอียดกิจวัตรมีดังนี้ :

 • ๐๔.๐๐ น.  สมาทานพระกรรมฐาน เจริญภาวนา (กิจกรรมที่ท่านต้องเข้าร่วม)
 • ๐๕.๐๐ น.  ทำวัตรเช้า (กิจกรรมที่ท่านต้องเข้าร่วม)
 • ๐๖.๐๐ น. พระภิกษุออกบิณฑบาตฆราวาสเตรียมตัวใส่บาตร หรือกวาดใบไม้ตามสะดวกใจ
 • ๐๗.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า แบบมีสติ สงบ กาย วาจา ไม่พูดคุยในขณะรับประทานอาหาร (บริการตนเอง ล้างภาชนะเอง)
 • ๐๘.๓๐ น.  เดินจงกรมใหญ่ (กิจกรรมที่ท่านต้องเข้าร่วม)
 • ๑๐.๐๐ น.  เปิดเสียงตามสาย (คำเทศน์สอน)
 • ๑๑.๐๐ น.   ฉันภัตตาหารเพล (ตามแต่เจ้าภาพจัดถวาย) ฆราวาสรับประทานอาหารหลังพระภิกษุสามเณรฉันเสร็จแล้ว (บริการตนเองล้างภาชนะเอง)   
 • ๑๒.๓๐ น.   ฝึกมโนมยิทธิ (กิจกรรมที่ท่านต้องเข้าร่วม)
 • ๑๓.๓๐ น.   เปิดเสียงตามสาย (เจริญพระพุทธมนต์,คำเทศน์สอน) บำเพ็ญกุศลตามอัธยาศัย กวาดใบไม้ตามศรัทธา
 • ๑๕.๐๐ น.   ฝึกเดินจงกรม (กิจกรรมที่ท่านต้องเข้าร่วม)
 • ๑๖.๐๐ น.   ฟังคำสอนหลวงพ่อฤๅษีฯ เรื่องพระวินัย
 • ๑๗.๓๐ น.   ระฆังเตือนเตรียมตัวพร้อม
 • ๑๘.๐๐ น.   ทำวัตรเย็น สมาทานพระกรรมฐาน (กิจกรรมที่ท่านต้องเข้าร่วม)
 • ๒๐.๐๐ น.   พระอาจารย์ตอบปัญหาสนทนาธรรม
 • ๒๑.๐๐ น.   พักตามอัธยาศัยในระเบียบของสำนัก
   

ให้ร่วมกันเจริญพระกรรมฐานกันเป็นปกติอย่าอยู่ในห้องพักขณะเวลามีกิจวัตรเพราะบางคนแฝงตัวเข้ามาหาผลประโยชน์ เวลาคนอื่นไม่อยู่ในห้องก็เข้าไปขโมยของก็ถือว่าถ้ามาดีต้องเจริญพระกรรมฐานร่วมกันถ้าไม่เจริญพระกรรมฐาน มีเหตุขัดข้องอย่างไรให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานกลางทราบล่วงหน้า

๓. หากอยากทรงอารมณ์สบายๆไว้ในขณะที่อยู่ปฏิบัติธรรมขอเชิญชวนให้ช่วยงานวัดเล็กๆ น้อยๆ เช่น กวาดวัดพอหล่อเลี้ยงอิริยาบถให้ใจเป็นสมาธิสบายๆทางที่ดีควรช่วยกันกวาดวัดเพื่อเป็นการแทนคุณของสถานที่ ถือเป็นจารีตของผู้ปฏิบัติธรรมในสำนักนี้

 

--- ข้อมูลคู่มือปฏิบัติ..คลิก ---

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image