image

วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

ประวัติเจ้าอาวาส


 

พระครูภาวนาพิลาศ
ฉายา   อินฺทวํโส 

วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พธ.ม.(กิตติมศักดิ์) สาขาวิปัสสนาภาวนา
วัดเขาวง  ตำบลเขาวง  อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    ๑. เจ้าอาวาสวัดเขาวง  ๒. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

 

 

 • ชื่อ : พระครูภาวนาพิลาศ  ฉายา  อินฺทวํโส  อายุ  ๗๕  พรรษา  ๓๖ 
 • วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พธ.ม.(กิตติมศักดิ์) สาขาวิปัสสนาภาวนา 
 • วัดเขาวง  ตำบลเขาวง  อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    

 • เจ้าอาวาสวัดเขาวง
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

 

สถานะเดิม

 • ชื่อ : วัชรชัย  นามสกุล  ปุษยะนาวิน  
 • เกิด   ปี มะเมีย วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๔๘๕  
 • บิดา นายคง  มารดา นางละมัย  นามสกุล ปุษยะนาวิน   
 • บ้านเลขที่  ๔๗  หมู่ที่  ๔  ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

บรรพชา 

 • วัน  ปี  จอ  วันที่ ๒๙  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๕
 • วัดจันทาราม  ตำบลน้ำซึม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี
 • โดยมีพระครูอุทัยธรรมโกศล วัดสังกัสรัตนคีรี

 

อุปสมบท

 • วัน  ปีจอ  วันที่  ๒๙  เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  
 • ณ  วัดจันทาราม  ตำบลน้ำซึม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานีี
 • นามพระอุปัชฌาย์    พระครูอุทัยธรรมโกศล วัดสังกัสรัตนคีรี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
 • นามพระกรรมวาจาจารย์  พระครูสมุห์พิชิต ฐีตวีโร  วัดจันทาราม   ตำบลน้ำซึม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานีี
 • นามพระอนุสาวนาจารย์   พระราชภาวนาโกศล   (อนันต์ พทฺธญาโณ) วัดจันทาราม  ตำบลน้ำซึม  อำเภอเมือง   จังหวัดอุทัยธานีี

 

วิทยฐานะทางธรรม

 • พ.ศ. ๒๕๕๑  : สอบไล่ได้นักธรรมเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดสระบุรี  วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  ที่ สบ. ๒๓๕๑/๐๐๗๘

 

ทางโลก

 • พ.ศ. ๒๕๐๔   :  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๘  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๕๓   :  ปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชา วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

งานปกครอง

 • พ.ศ.  ๒๕๓๘   :  เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเขาวง
 • พ.ศ.  ๒๕๓๘   :  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาวง
 • พ.ศ.  ๒๕๓๘   :  ดำรงตำแหน่งประธานหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบล (อ.ป.ต.) เขาวง
 • พ.ศ.  ๒๕๔๖   :  เป็นรองเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท
 • พ.ศ.  ๒๕๕๒   :  เป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ.  ๒๕๕๔   :  เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท
 • พ.ศ.  ๒๕๕๕   :  เป็นเจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท
 • พ.ศ. ๒๕๕๗   :  ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ รุ่นที่ ๑ ในการเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ ห้องประชุมศาลาสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.  ๒๕๕๘   :  ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี    

 

------------------------------------

 

 • มีการทำวัตรสวดมนต์เช้า – เย็น  ตลอดปี
 • มีการทำสังฆกรรมสวดพระปาติโมกข์ ทุกกึ่งเดือน ตลอดปี มีพระภิกษุสวดพระปาฏฺโมกข์ได้ ๑ รูป 
 • มีระเบียบการบริหารปกครองวัด ตามพระธรรมวินัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  ระเบียบ ประกาศ คำสั่งและมติมหาเถรสมาคม
 • พระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด เอื้อเฟื้อให้ความเคารพต่อระเบียบของวัดและจารีตอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด
 • พระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดต้องช่วยกันเป็นธุระดูแลศาสนสมบัติของวัด และช่วยกันรักษาความสะอาด ร่มรื่น ภายในบริเวณวัด  เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • พระภิกษุสามเณรในวัด ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ และเข้ารับการอบรมพระธรรมวินัยเหมือนกันทุกรูป
 • พระภิกษุสามเณรหรือบุคคลอื่นใด  ที่จะเข้ามาพักอาศัยค้างคืนภายในวัด ต้องลงทะเบียนพักปฏิบัติธรรมตามกฎระเบียบของวัด ตามที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสก่อน ทุกครั้ง
 • มีการจัดการให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมโดยการสนับสนุนให้ไปเรียนนักธรรมทุกปีการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี
 • มีกติกาของวัดคือพระภิกษุสามเณรเมื่อบวชเข้ามาแล้วจะต้องทํากิจวัตรเป็นประจํา และศิษย์วัดต้องให้ความเคารพ เอื้อเฟื้อในระเบียบ การปกครองของวัดและคําสั่งของเจ้าอาวาสโดยเคร่งครัด
 • มีการกวดขันแนะนําไต่สวนข้อขัดแย้งภายในสํานัก ความไม่เข้าใจกัน หรือความเดือดร้อนใด ๆ (หากจะพึงมี) หลังเวลาทําวัตรเย็นทุกวัน เป็นระเบียบปกติประจําสํานัก จึงไม่มีอธิกรณ์ร้ายแรงใด ๆ เกิดขึ้นในวัด
 • มีการอบรมกวดขันพระภิกษุสามเณรและอารามิกชนภายในวัดให้ปฏิบัติพระกรรมฐานเป็นกิจวัตรปกติ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image