image

วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

อย่าคบคนพาล เพราะคนพาลจะใช้เวลาชวนเราไปในทางที่พาล

...อย่าคบคนพาล เพราะคนพาลจะใช้เวลาชวนเราไปในทางที่พาล

...คบคนดี เพราะคนดีจะชวนเราไปในทางที่ดี

...และต้องมีครูบาอาจารย์ หรือพากันบูชาคนที่ควรบูชา ท่านจะได้ดึงเราขึ้นไปในที่สมควรยิ่งๆขึ้นไป