image

วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

การกวาดขยะนี่เราพิจารณากฎไตรลักษณ์ได้นะลูก.

การกวาดขยะนี่เราพิจารณากฎไตรลักษณ์ได้นะลูก...

-เมื่อเรากวาดขยะไปแล้ว ถนนมันก็จะสะอาด เมื่อสะอาดแล้วสักระยะ...ขยะมันก็จะมาไหม่ มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด"เป็นอนิจจัง"

-เมื่อเรากวาดแล้ว ขยะนั้นก็ไม่มีสภาพทนอยู่โดยถาวรได้ "เป็นทุกขัง"

-สุดท้ายขยะเหล่านั้นก็เสื่อมไปสลายไป"เป็นอนัตตา"
ไม่ไช่ตัวไม่ใช่ตน

เป็นธรรมดาของโลกอย่างนี้นี่เอง ที่ทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป...

...ความสุข ความทุกข์ในใจของลูกก็เช่นกันนะลูก...