image

วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

การใช้สถานที่และการแต่งกาย

 

 

ทางวัดยังมีบุคคลากรที่จะอำนวยความสะดวกแก่ท่านไม่เพียงพอจึงใคร่ขอความเมตตาจากญาติโยมทั้งหลายช่วยตัวเองและทางวัดดังนี้


๑. นำบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการมาลงทะเบียนเข้าพักปฏิบัติธรรมทุกครั้ง! กรณีที่ท่านลืมนำมาให้ติดต่อทางบ้านส่งโทรสารตามมาในขณะพักปฏิบัติธรรม เวลาลงทะเบียน ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. หากมานอกเวลาดังกล่าว จะไม่รับเข้าพักปฏิบัติธรรม ให้มาติดต่ออีกครั้งในวันรุ่งขึ้น

๒. อยู่พักปฏิบัติธรรมได้คราวละไม่เกิน ๗ วัน

๓. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันตามที่ทางวัดกำหนดและไม่ทำกิจกรรมใดๆนอกจากที่วัดจัดวางเป็นระเบียบไว้

๔. เมื่อมีความจำเป็นต้องออกนอกบริเวณวัดในระหว่างอยู่ปฏิบัติธรรมให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานกลางทุกครั้ง!

๕. สำรวมกายวาจาใจรู้ตัวตลอดว่ามาเพื่อปฏิบัติกรรมฐานไม่รบกวนผู้อื่น... ด้วยการคุยเสียงดังไม่ชักนำผู้อื่นไปสู่สำนักอื่นไม่ทำการบอกบุญเรี่ยไรไม่อวดฉลาดมาสั่งสอนธรรมโดยทางวัดไม่ได้เชื้อเชิญหรือนิมนต์ขอให้มาเพื่อปฏิบัติกรรมฐานเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความสุขสบายใจของตัวเองเท่านั้น

๖. เมื่อว่างจากกิจกรรมร่วมกันแล้วควรแยกย้ายกันภาวนาหาความสงบห้ามจับกลุ่มคุยกันห้ามทำตัวเป็นหมอดูพยากรณ์รักษาโรคหรือประทับทรงไม่ว่าอาการใด ๆ ทั้งสิ้น

๗. ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องพักและบริเวณที่พักต้องช่วยกันกวาดบริเวณวัดอันเป็นจริยามารยาทประเพณีของผู้พักมาอาศัยเขตพระศาสนา

๘. ทางวัดจัดอาหารไว้ให้๒มื้อหากต้องการอาหารมื้อเย็นหรือรับประทานเพิ่มมีร้านค้า ‘วันยังค่ำ’ ซึ่งเป็นร้านค้าของวัดเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา๐๖.๐๐น.-๑๘.๐๐น.

๙. วัดนี้เป็นวัด ‘ปลอดสิ่งเสพติดและสัตว์เลี้ยง’ งดสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด งดการนำสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมว เข้ามาในบริเวณวัดโดยเด็ดขาดหากท่านนำมาด้วยต้องให้อยู่แต่ภายในรถของท่านไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงมาเดินหรือขับถ่ายในบริเวณวัด  

 

ระเบียบดังกล่าวเป็นเพียงการแนะนำให้ท่านเตรียมตัวเตรียมใจได้ถูกต้องยังมีมารยาทประเพณีของสำนักซึ่งท่านต้องปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์สุขของตัวเองและของผู้อื่นที่ใช้เวลาและสถานที่ร่วมกัน ซึ่งจะทราบรายละเอียดนั้นเมื่อท่านเดินทางมาถึงวัดเขาวงแล้ว

 

การแต่งกาย

แต่งกายตามแบบของสำนักปฏิบัติธรรม  ให้สวมใส่ในระหว่างพักในสำนัก (เพื่อเป็นการแยกนักท่องเที่ยวออกจากผู้ปฏิบัติธรรม)

 

มารยาทจารีตประเพณี

๑. เมื่อจะออกไปนอกบริเวณวัดหรือกลับบ้านให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานกลางให้ทราบก่อนทุกครั้ง!(เพื่อความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

๒. ห้ามทำตัวเป็นหมอดูพยากรณ์ห้ามทำการประทับทรงหรือทำการคล้ายคลึงกันไม่ว่าด้วยอาการใดๆเพื่อการใดๆทั้งสิ้น

๓. ห้ามทำการหรือขอรับการรักษาโรคไล่คุณไสยหรือพิธีกรรมใดๆ โดยอ้างพลังพิเศษพิสดารไม่ว่าอย่างใดๆทั้งสิ้น

๔. ครูอาจารย์ผู้แนะนำพระกรรมฐานของสถานที่นี้ต้องได้รับการรับรองแต่งตั้งจากเจ้าอาวาสและคณะกรรมการสงฆ์ของวัดและต้องนำสอนลูกศิษย์ตามปฏิปทาของพระคุณอาจารย์หลวงพ่อฤๅษีฯวัดท่าซุง (พระราชพรหมยาน) ต้องไม่สอนเพื่อติดพันฟั่นเฝือในความเป็นทิพย์ในชาติภพอื่นใด นอกจากปัจจุบันซึ่งต้องพากันละให้สิ้นชาติขาดเชื้อต้องสอนและปฏิบัติกันในหัวใจพระพุทธศาสนาคือ: 
- พากันละความชั่ว
- ชวนกันทำความดีตามครรลองจารีตของสำนัก
- ทำจิตใจให้มีอารมณ์ผ่องใสเบิกบานมีพระนิพพานเป็นที่มั่นหมายเท่านั้น

๕. ห้ามจำหน่ายและดื่มสุราเมารัยในบริเวณวัดห้ามดื่มสุราเมรัยมึนเมาจากภายนอกเข้ามาในวัด

๖. ห้ามจำหน่ายและเสพยาเสพติดและสิ่งเสพติดทุกชนิดภายในบริเวณวัด

๗. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด (รวมทั้งซื้อขายหวยทุกประเภท) 

๘. ห้ามแสดงอาการชู้สาวไม่ว่าด้วยลักษณะอาการหนักหรือเบาอย่างใดๆ ทั้งสิ้น แม้จะเป็นสามีภรรยากันเมื่อเข้ามาในวัดแล้วต้องอดใจสำรวมไว้ก่อน

๙. ผู้ที่อยู่ภายในสำนักแห่งนี้ทั้งบุคคลภายในและผู้ที่มาพักปฏิบัติธรรมจะต้องไม่จับกลุ่มคุยกันหรือพูดถึงปฏิปทาอันขัดแย้งกับแนวทางการปฏิบัติของสำนักไม่นำเรื่องภายนอกสำนักมาคุยกันในทำนอง ‘ไฟในนำออกไฟนอกนำเข้า’ และไม่ทำกิจกรรมอื่นใดนอกเหนือจากที่สำนักจัดให้มีขึ้น

๑๐. การออกเสียงทำวัตรสวดมนต์ให้ฟังและสวดคล้อยตามพระสงฆ์ผู้นำสวดของสำนักมิใช่สวดตามความเคยชินของตนเองหรือออกเสียงดังตามใจชอบ

๑๑. ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะเข้าร่วมกิจวัตรและปฏิบัติพระกรรมฐาน

๑๒. เมื่อกระทำการอันใดเกิดขึ้นอันเป็นเหตุให้คณะกรรมการสงฆ์เรียกตัวมาไต่สวนเพื่อหาข้อสรุปต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามโดยไม่บิดพริ้ว 

 

--- ข้อมูลคู่มือปฏิบัติ..คลิก ---